W SKŁAD USŁUGI WCHODZĄ:

 

opracowanie i wdrożenie zasad rachunkowości jednostki, w tym zakładowego planu kont, rejestracja dowodów

księgowych w księgach rachunkowych zgodnie z zasadami rachunkowości

przygotowanie planu amortyzacji oraz prowadzenie ewidencji środków trwałych, wyposażenia i wartości niematerialnych

i prawnych

ewidencje podatku od towarów i usług

sporządzenie miesięcznych zestawień obrotów i sald i deklaracji

sprawdzanie dokumentów źródłowych pod kątem wymagań ustawy o rachunkowości

 

Zgodnie z ustawą o rachunkowości, do prowadzenia ksiąg rachunkowych są zobowiązane:

 

spółki handlowe (akcyjna i z o.o.)

osoby fizyczne, spółki osobowe osób fizycznych (spółka cywilna, jawna, partnerska) po przekroczeniu limitu przychodów za poprzedni rok obrotowy co najmniej równowartość 1.200.000 euro (na 2013r. = 4.936.560 zł)

jednostki działające na podstawie Prawa bankowego, a także gminy, powiaty, województwa

 

Ustawa o rachunkowości szczegółowo określa obowiązki i ograniczenia podmiotu zobowiązanego do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Prowadzenie tej formy ewidencji podatkowej wymaga zwiększonych nakładów pracy nad szczegółowym analizowaniem zdarzeń gospodarczych i dowodów księgowych.

 

Jednakże wysiłki te pozwalają uzyskać pełen obraz stanu finansowego firmy oraz na bieżąco ustalać stanów zapasów, należności, zobowiązań.